IZVEŠTAJ - Svet fizike
Svet fizike

IZVEŠTAJ

by on Oct.28, 2009, under radovi učenika, seminari

SEMINAR: SAVREMENE METODE NASTAVE FIZIKE

(održan 26. i 27. 09. 2009. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu)

Seminar ”Savremene metode nastave fizike” pohađalo je 29 polaznika iz Niša, Aleksinca, Pirota, Dimitrovgrada, Sokobanje, Blaca, Doljevca, Majdanpeka, Leskovca i Kruševca (Žabare i Veliki Kupci). Iz osnovnih škola bilo je 22 polaznika a iz srednjih škola 7 polaznika.

Sa visokom stručnom spremom bilo je 28 (97%), a sa višom stručnom spremom 1 (3%).

Polna struktura polaznika seminara je sledeća: 11 muških (38%) i 18 ženskih (62%).

Programski sadržaji seminara realizovani su kroz:

Predavanja

 • Korak ka fundamentalnoj skali fizike (Plank, narušenje simetrije i Nobelova nagrada ѕa fiziku za 2008. godinu) – prof dr Goran Đorđević, PMF Niš
 • Aktuelna pitanja nastave fizike – prof dr Ljubiša Nešić, PMF Niš
 • Osnovi radijacione fizike i zaštite od zračenja u nastavi fizike – prof dr Dragoslav Nikezić, PMF Kragujevac

Demonstracioni ogledi – koordinator prof dr Ljubiša Nešić

Laboratorijske vežbe – koordinator prof dr Miodrag Radović

Mali ogledi – koordinator Tatjana Mišić, dipl. fizičar

Primena računara u pripremi i realizaciji nastave – Slavoljub Mitić, dipl fizičar

Okrugli sto – Aktuelna pitanja nastave fizike u osnovnim i srednjim školama

METODI RADA KORIŠĆENI NA SEMINARU

Demonstracija i predavanje, metodi praktičnih radova i zadataka, vežbe. metodi grafičke obrade, pisanja i publikovanja, metodi planiranja i obrade informacija, dijalog i razgovori.

OBLICI RADA KORIŠĆENI NA SEMINARU

Frontalni, grupni i individualni rad. Mikro podučavanje, indirektno podučavanje, planirana individualna nastava, slobodna individualna nastava.

UKUPNA OCENA SEMINARA

Učesnici seminara su popunili upitnik kombinovanog tipa, popunjavan je na kraju seminara  i cilj je da se dobije obrazložena procena sadržaja i forme seminara, kao i metoda rada predavača, uz samoprocenu ispitanika o kvalitetu usvojenih znanja, sadržaja i obima programa na seminaru.

Na podacima iz upitnika izvršena je osnovna statistička obrada.

Pored upitnika na kraju seminara organizovan je i okrugli sto na kome su razmatrani kvalitet, svrha i obim i konkretna postignuća na seminaru.

Od 29 učesnika upitnike je popunilo (anonimno) i predalo 27.

Ovaj seminar je u potpunosti ispunio očekivanja 22 učesnika (81%), delimično 5 (19%), a nijedan se nije izjasnio da nisu ispunjena njegova očekivanja.

Seminar smatra uspešnim 89% (24 polaznika), a delimično 11% (3 polaznik), dok se za odgovor neuspešan nije izjasnio niko. Zanimljivim sadržaj seminara smatra 22 polaznika (81%), a delimično 5 (19%), nema onih kojima je bilo nezanimljivo. Praćenje sadržaja seminara za 23 polaznika (85%) bilo je lako, a za 4 (15%) delimično lako, a nikome teško. Program je optimalan za 23 polaznika (85%), preobiman za 4 (15%), a nijedan polaznik nije zaokružio mogućnost nedovoljan.

Planirani broj sati (8 sati po danu) koji je bio predviđeni za planirani obim sadržaja dovoljan je za 26 učesnika (96%), a nedovoljan za 1 (4%).

Primeri korišćeni u toku rada su potpuno ilustrativni i reprezentativni ѕa 20 učesnika(74%), a delimično za 7 (26%), mogućnost nedovoljno nije odabrao nijedan učesnik.

Za uvežbavanje naučenog bilo je dovoljno vremena pop proceni 26 učesnika (96%), dok je 1 (4%) procenio da nije bilo dovoljno vremena.

METODE RADA

Način prezentovanja sadržaja od strane predavača je za 22 učesnika (81%) kvalitetan, a za 5 (19%) je delimično kvalitetan, dok nema onih koji smatraju da je nekvalitetan. Metodi rada predavača, takođe,  potpuno odgovaraju za 22 učesnika (81%), a delimično za 5 (19%). Nema onih kojima ne odgovaraju. A ti metodi rada omogućavaju potpuno praćenje programa i sadržaja seminara kod 26 ispitanika (96%), a kod 1 (4%) delimično. Način upoznavanja sa sadržajem je pristupačan (100%), a realizatori programa su od 25 ispitanika (93%) ocenjeni kao uspešan, a od 2 (7%) delimično uspešni.

OSVRT NA LIČNO UČEŠĆE NA SEMINARU

Svoje učećše na seminaru 26 učesnika (96%)ocenjuje kao aktivno, kao pasivno nijedan učesnik,  a dogovor je 1 (4%) dao odgovor ne znam.

Svi učesnici (100%) smatraju da će stečeno znanje moći da primenjuje u nastavnom procesu, takođe i u svakodnevnom životu i radu. Da će stečeno znanje omogućiti da potpuno prihvate saznanja iz drugih oblasti smatra 24 polaznika (89%), dok 3 polaznika (11%) smatra da neće. Naučeni program omogućuju sadržajniji rad i osavremenjivanje nastavnog procesa potpuno za 13 (48%), delimično za 14 (52%) učesnika. Nema onih koji smatraju da je nedovoljno.

SVRSISHODNOST SEMINARA

Organizovanje ovakvog vida stručnog usavršavanja svi polaznici (100%) smatraju potrebnim.

Na pitanje da li bi ponovo išli na seminar ovog tipa 26 (96%) se izjasnilo potvrdno, ne zna 1 (4%), negativno nije niko odgovorio.

OPŠTI UTISAK O SEMINARU

Pitanje: Kao posebno interesantne sadržaje ističem

 • celokupan seminar – sve (5)
 • primena računara u pripremi i realizaciji nastave (11)
 • laboratorijske vežbe (9)
 • mali ogledi (7)
 • predavanje: Zaštita od zračenja (6)
 • demonstracioni ogledi (5)
 • predavanja (3)

Pitanje: Kao najpotrebnije obrađene sadržaje ističem

 • sve (4)
 • primena računara u pripremi i realizaciji nastave (9)
 • laboratorijske vežbe (9)
 • mali ogledi (6)

Pitanje: Šta vam se najviše dopalo na seminaru

 • sve (7)
 • laboratorijske vežbe (4), mali ogledi (3), demonstracioni ogledi (2), primena računara (2)
 • sve je imalo svoju ”lepotu”, raznovrsnost sadržaja, opuštena atmosfera i diskusije tokom predavanja i vežbi koje su bile poučne, klima između realizatora seminara i učesnika, zalaganje realizatora u objašnjavanju, stručnost predavača, aktivan rad učesnika, pozitivna atmosfera, druženje, organizacija predlog da se formira zajednička informatička baza i umrežavanje na nivou regiona

Pitanje: Na koje ste probleme nailazili tokom realizacije seminara?

 • nije bilo problema (22)
 • nedovoljna zastupljenost nastave fizike u srednjim školama (1), obimni sadržaji (1), dužina trajanja u jednom danu (1), dužina trajanja seminara (1), veoma male (1)

Pitanje: Iskaži svoj opšti utisak o seminaru

 • ispunjava sva očekivanja u skladu sa nazivom
 • mislim da je seminar dobar ali da bi se poboljšao treba umesto predavanja uvesti aktivno učenje
 • za pohvalu je angažovanje i motivacija organizatora i predavača
 • može da koristi za praktičnu nastavu
 • seminar je odličan, potrebno je da ovakvih seminara bude više
 • seminar je uspešan i lepo organizovan
 • seminar je uspešan i veoma koristan
 • uspešno organizovan i realizovan
 • zadovoljna sam sa sadržajem
 • seminar je uspešan u celini
 • uspešano i sadržajno
 • izuzetno zadovoljstvo
 • skroz zadovoljna
 • u celini pozitivan
 • sasvim na nivou
 • koristan
 • odličan (5)
 • veoma uspešan
 • sve je ok
 • odličan seminar
 • lep
 • pozitivan
 • uspešan
 • WOW!!!

ŠTA SU ŽELELI DA DODAJU ISPITANICI

 • 17 učesnika nije želelo ništa da doda;
 • jedan od retkih seminara posle koga se osećate zadovoljnim
 • samo hrabro, nastavite; potrebno je što više ovakvih seminara!
 • treba organizovati još ovakvih seminara
 • organizujte češće jednodnevne seminare
 • dobra organizacija
 • manje predavanja, nove metode nastave, više ideja za dodatnu nastavu
 • moglo je malo kraće da traje
 • hvala
 • do viđenja!

UPITNIK ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA:

Upitnik je od 29 polaznika popunilo i predalo 26.

Učesnicima su na raspolaganju bile sledeće ocene:

Potpuno se slažem                 4

Uglavnom se slažem              3

Delimično se slažem   2

Uglavnom se ne slažem         1

Uopšte se ne slažem   0

Rezultati:

Pitanje

Srednja ocena

1.

Planirane teme/sadržaji su realizovani

3,92

2.

Sadržaj je prezentovan jasno i razumljivo

3,85

3.

Način rada realizatora obezbeđuje dobru komunikaciju sa učesnicima

3,92

4.

Seminar doprinosi unapređivanju znanja/veština

3,88

5.

Usvojena znanja/veštine su primenljive u praksi

3,88

6.

Seminar doprinosi poveđanju interesovanja za realizovane sadržaje

3,85

7.

Dobijeni materijal može da se koristi u daljem radu

3,85

8.

Uslovi za rad (prostor, tehniška podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara

3,77

9.

Seminar uspešan u celini

3,92

Najvažniji razlog za izbor ovog seminara:

(mogućnost da se zaokruži najviše tri razloga)

 1. Preporuka kolega                                                1 polaznik
 2. Autori/realizatori                                                 13 polaznika
 3. Odluka direktora                                                 2 polaznika
 4. Odluka stručnog veća za oblast predmeta
 5. Odluka pedagoškog kolegijuma                                     1 polaznik
 6. Teme seminara                                                                21 polaznik
 7. Trajanje seminara                                                5 polaznika
 8. Cena seminara                                                                 4 polaznika
 9. Nešto drugo
 • zainteresovanost za nove primene
 • sticanje novih znanja
 • lično interesovanje
 • želja za usavršavanjem
 • društvo

Na osnovu rezultata anketa i iznetih zapažanja u raspravi na okruglom stolu može da se zaključi:

 • Prilikom opredeljivanja za učešće na seminaru kod većine polaznika glavni kriteriju su bile teme koje se obrađuju na seminaru, što pokazuje da su autori seminara dobro procenili aktuelna pitanja nastave fizike. Poverenje u autore je drugi važan element prilikom opredeljivanja, što će takođe imati značajan podstrek autorima da nastave sa osmišljavanjem načina i oblika stručnog usavršavanja.
 • Upitnik pokazuje da je velika većina polaznika zadovoljna izborom tema i sadržaja koji su obrađeni na seminaru.
 • Organizatori seminara ocenili su učesnika seminara obnovili ranije stečena znanja i stekli znanja koja će im biti od značaja u pripremi i realizaciji nastave, što je i bila svrha seminara.
 • Neophodno je omogućiti da se nivo usvojenih znanja tokom vremena zadrži i razvije eventualnom povremenom kratkom obukom ili organizovanjem seminara, savetovanja, okruglih stolova kroz aktivnosti Podružnice društva fizičara Niš i Aktiva nastavnika fizike osnovnih škola Nišavskog okruga što je i bio predlog većine učesnika ovog seminara.
 • Najveći deo učesnika seminaru je dao najviše kvalifikacije. Učesnici su svrsishodnost, vrednost, sadržaj, način prezentovanja, metode rada predavača i efekat seminara na lični rad ocenili kao veoma uspešne, u potpunosti zadaovoljavajuće, kvalitetne i potpuno pristupačne i odgovarajuće.
 • Kao zanimljivi dopunski odgovori bili su primena u praksi, druženje,  dobijanje osnovnih znanja za pripremu nastave, provera svojih znanja iz ove oblasti, profesionalna i personalna ispunjenost.

Koordinator programa                                               Predsednik Podružnice DFS Niš

Slavoljub Mitić, dipl fizičar                           prof dr Goran Đorđević


0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

preporučite nas